فرم استخدام
مشخصات فردی
سوابق تحصيلی
(از ... تا ...)
سوابق حرفه ای
دوره هاي آموزش زبان خارجي وکامپيوتر
مهارت درزبان خارجی
مهارت کامپيوتری
گواهينامه هاي تخصصی– علمی اخذشده
زمان پیشنهادی شروع به کار