لیست همکاران
Share to Telegram
1-    مرکز تحقیقات بتن www.conrec.ac.ir
2-    موسسه آموزش عالی علوم و توسعه آریا   www.otaria.ac.ir
3-    موسسه بتن آمریکا شاخه ایران   www.aciiranchapter.org
4-    انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی و صنعت ساختمان  www.iranpcc.com