چاپ Share to Telegram
بست واتر استاپ
ویژگی های محصول

 Vand Waterstop Clips ، بست های فلزی واتراستاپ برای ثابت نگهداشتن نوارهای واتراستاپ در هنگام استقرار بتن بکار برده می شوند.
7 عدد بست واتر استاپ به ازای هر متر طول واتراستاپ مورد نیاز می باشد. 
به ازای هر متر طول واتراستاپ 7 عدد گیره ) 4 عدد گیره در قسمت بالا و 3عدد گیره در قسمت پایین ( جهت اتصال به آرماتور استفاده می شود.

 

نظرات
 
بد            خوب