اخبار
Share to Telegram
ضوابط مربوط به پارکینگ درنقشه های معماری

قرارگیری یک پارکینگ مفید حداقل دهانه ۲.۵ متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر
حداقل فضای یک پارکینگ ۲.۵*۵ متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر مفید جهت مانور ۴.۶ متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر
عرض رمپ یکطرفه ۳.۵ متر و دوطرفه ۵ متر
شعاع داخلی مسیر گردش در رمپ۶.۵ متر .
شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد